Sparer man penger på å få installert en vannmåler?

Alle huseiere må betale kommunale avgifter for vann- og avløpstjenester. Det er to ulike måter å beregne disse gebyrene på. Forbruket kan måles med vannmåler, eller det blir beregnet ut i fra størrelsen på bygget.
Oversikt over kommunale avgifter for vann- og avløpstjenester.

Avregnet vann med vannmåler
Det vannforbruket du har hatt i din bolig det siste året etter avlesning. Man betaler vann pr m3 (1 kubikkmeter = 1000 liter). En m3 vann koster i 2019 kr 12,66 (inkl. mva.).

Avregnet avløp
Dette er mengden avløpsvann fra din bolig. Det beregnes ut fra mengden vann du har forbrukt og måles også i m3. En m3 avløpsvann koster i 2019 kr 15,89 (inkl. mva.).

Boliger uten vannmåler
Hvis boligen din ikke har montert vannmåler, beregnes avgiften ut fra areal. Da er prisen beregnet pr m2 (kvadratmeter) på boligen. Prisen pr m2 er i 2019 kr 37,93 (inkl. mva.) for vann og kr 47,70 (inkl. mva.) for avløpsvann. Du kan bruke så mye vann du ønsker uten at dette påvirker avgiftene. Mange kan spare penger på å montere vannmåler i boligen hvis forbruket er lavt.

Hva koster det å få installert en vannmåler?
Trondheim VVS tar 4500,- inkl. mva for en ferdig installert vannmåler i Trondheim Kommune. *Så fremt det er plass til å sette den inn.

Fastpris per år
Gebyr som går til å dekke vedlikehold av kommunale vann- og avløpsanlegg. Gebyret er i 2019 kr 460 (inkl. mva.) for vann og kr 583 (inkl. mva.) for avløp.

Forskudd, vann og avløp
Estimert forbruk av vann og avløp for i år.

Betalt, vann og betalt avløp
Merk deg at det står minus bak beløpet, det vil si at dette beløpet trekkes fra på din faktura. Gjelder fjorårets innbetalte forskudd.

Målerleie
(for eksempel 1/2” eller 3/4”): Dette er en årlig leie for vannmåleren som du har i din bolig. 1/2 til 1″ koster i 2019 kr 283 (inkl. mva.). Større enn 1″ koster kr 450 (inkl. mva.).

Generelt om gebyr for vann og avløp
Prisen for vann og avløpstjenesten settes årlig av Bystyret i Trondheim. Den er fastsatt etter kommunens forskrift om vann- og avløpsgebyrer, og går i sin helhet til å dekke kommunens kostnader knyttet til vannforsyning og avløpshåndtering. Kostnadsoversikt finner du i gebyrregulativet. Tilknytningsgebyret for vann og avløp beregnes og faktureres av Byggesakskontoret.

Lekkasje koster mye!

Når det ikke brukes vann i huset, skal det ikke registreres forbruk på vannmåleren. Dersom en av de små viserne på måleren fortsatt beveger seg, har man en lekkasje på det interne nettet.

Et rennende toalett vil kunne bety ekstrautgifter på flere tusen kroner i året, (se tabell). Vannforbruk gjennom måler, som skyldes lekkasje på privat sanitæranlegg, er huseiers ansvar og må utbedres for eiers regning. Ved mistanke om lekkasje på sanitæranlegget bør rørleggerfirma kontaktes.

Installasjon ca. m3/år* ca kr/år
Dryppende kran (ca 1 drypp pr sekund) 9 260
Rennende kran (ca 2mm stråle) 45 1300
Hull på rør (diameter ca 0,5 med mer) 175 5000
Lekkasje i WC (ikke synlig) 100 2850
Lekkasje i WC (synlig) 200 5700
Lekkasje i WC (urolig overflate) 400 11400

*1 m3 = 1000 liter

Kontroll av vannmåler

Huseier kan kontrollere tilnærmet nøyaktighet på måleren selv på følgende måte:

Mål opp nøyaktig 10 liter i en bøtte og merk av vannstanden med en strek. Steng av alt vannforbruk i huset. Sjekk at kontrollhjulet i måleren står helt stille, ellers er det lekkasje. Les av de viserne på måleren som viser desiliter og liter og noter tallene. Fyll opp bøtta til 10-litersmerket og les av viserne på nytt og noter registrert forbruk. Dersom registrert forbruk er minst 15 % større enn den oppfylte mengde (11,5 liter på måler mot 10 liter i bøtta), bør det meldes fra til oss dersom måleren er kommunal.

Eierskifte på boligen?

De kommunale eiendomsgebyrene er ikke knyttet til person, men til eiendom.

Ved salg av eiendom vil selger ikke motta en sluttavregning. Kjøper av en eiendom vil overta et eventuelt restbeløp. Kjøper og selger må derfor gjøre opp de kommunale eiendomsgebyrene seg i mellom.

Hvis du skal selge eller kjøpe bolig med vannmåler, ta kontakt med Trondheim bydrift for tips om avregning av målerstanden. Pass på at vannmålerstanden blir nedtegnet i overtagelsesprotokollen.